Իրավական ակտեր

Կանոններ

 

Օրենքներ

ՀՀ օրենքը Արժեթղթերի շուկայի մասին

ՀՀ օրենքը ներդրումային ֆոնդերի մասին 

“ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենքը

“Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքը

“Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսգիրք”

“Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենքը

“Արժույթային կարգավորման և վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքը

“Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին” ՀՀ օրենք

“Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին” (ընդունված 08.12.2005թ., ՀՕ-242-Ն) ՀՀ օրենքը

“Ֆինանսկան համակարգի հաշտարարի մասին” ՀՀ օրենքը

 

Կանոնակարգեր

Կանոնակարգ 8/03

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը”

Կանոնակարգ 8/04

«Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքները”

Կանոնակարգ 10/01

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը` որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»

Կանոնակարգ 10/02

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը (ներառյալ՝ ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ներդրումային ֆոնդում կառավարչի պարտադիր մասնակցության նվազագույն չափը), տնտեսական նորմատիվների խախտումների` ներդրումային ֆոնդի կառավարչի լիցենզիան (թույլտվությունը) ուժը կորցրած ճանաչելու հիմք համարվող նվազագույն չափը»

Կանոնակարգ 10/04

«Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգ»

 Կանոնակարգ 10/05

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու թեմաների ստուգման ցանկը»

Կանոնակարգ 10/10

«Ներդրումային ֆոնդերի ներդրումային սահմանափակումները»

Կանոնակարգ 10/11

«Ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցումը, օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի արժեթղթերը ՀՀ-ում վաճառելու համար նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները»

Կանոնակարգ 10/14

«Հարկվող շահույթի որոշման համար ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգ»

Կանոնակարգ 33

«Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը”

ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական պարզաբանում ոչ հրապարակային ֆոնդերիհետ կապված մի շարք հարցերի վերաբերյալ